بازدید سر کارخانم ملاوردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان از غرفه ایران سلامت